Wksięgach rachunkowych kapitały własne należy ewidencjonować z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu spółki.
Kapitał zakładowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Należy pamiętać, że zgodnie z kodeksem spółek handlowych powinien wynosić on co najmniej 50 tys. zł. Dlatego też pod datą wpisu do rejestru kapitał w wysokości zadeklarowanej w umowie spółki musi być zaewidencjonowany w następujący sposób: strona Wn 240 „Inne rozrachunki” (w analityce „Rozrachunki z udziałowcami”), strona Ma konta 800 „Kapitał zakładowy”. Jeśli natomiast zostanie wpłacona wartość udziałów na pokrycie kapitału zakładowego, zostanie to odzwierciedlone zapisem: strona Wn konta 130 „Rachunek bankowy”, strona Ma 240 „Inne rozrachunki” (w analityce „Rozrachunki z udziałowcami”).
Udziały mogą zostać pokryte wkładem niepieniężnym - aportem, np. środkiem trwałym wycenionym na dzień zawarcia umowy spółki według cen rynkowych. Wniesienie aportu zostanie ujęte w ewidencji księgowej zapisem: strona Wn konta 010 „Środki trwałe”, strona Ma 240 „Inne rozrachunki” (w analityce „Rozrachunki z udziałowcami”).
Jeżeli udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest jako kapitał zapasowy: strona Wn 240 „Inne rozrachunki” (w analityce „Rozrachunki z udziałowcami”), strona Ma konta 802 „Kapitał zapasowy”. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł.
Agnieszka Pokojska
Ewidencja - pokrycie udziałów aportem / DGP