Przyjęta wczoraj przez rząd nowelizacja Ordynacji podatkowej przewiduje wprowadzenie jako zasady wstrzymania wykonalności decyzji podatkowych do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy oraz zawiadamianie podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli.

Dziś wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje wykonania decyzji podatkowej. Projekt nowelizacji odwraca tę zasadę. Organ podatkowy w drodze wyjątku będzie mógł jednak nadać decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności, w przypadkach uzasadnionej obawy, że wynikające z niej zobowiązanie nie zostanie wykonane. Przypadki, kiedy taka obawa jest uzasadniona, zostały w nowelizacji wyszczególnione. Przykładowo można tu wymienić toczące się postępowanie w zakresie innych należności, wyzbywanie się majątku znacznej wartości czy też niebezpieczeństwo przedawnienia zobowiązania podatkowego. Rygor natychmiastowej wykonalności z mocy prawa będą miały natomiast decyzje o zabezpieczeniu.

Nowelizacja przewiduje również wprowadzenie instytucji tzw. sprawdzonego podatnika. Dzięki niej podatnicy mają być zawiadamiani o kontroli podatkowej z 7-dniowym wyprzedzeniem. Wszczęcie kontroli w terminie wcześniejszym lub bez doręczenia zawiadomienia wymagać będzie zgody kontrolowanego. W niektórych przypadkach zasada zawiadamiania zostanie jednak wyłączona.

Nowelizacja określa ponadto procedurę zwrotu nienależnie zapłaconej opłaty od wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej. Zaproponowano także rozszerzenie uprawnienia podatników do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów na okres po zakończeniu postępowania podatkowego. Teraz projekt trafi do Sejmu.