INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3488) wypowiedziało się w sprawie zastosowania obniżonej stawki akcyzy od sprzedaży oleju opałowego. Wątpliwości posłów dotyczyły obowiązku odebrania przez sprzedawców wyrobów akcyzowych oświadczenia od nabywcy o przeznaczeniu oleju na cele opałowe. Obecnie podatnik sprzedający oleje oznaczone nieusuwalnym znacznikiem i zabarwione na czerwono, przeznaczone na cele opałowe, jest zobowiązany do uzyskania od nabywcy oświadczenia o ich przeznaczeniu, które uprawnia do stosowania obniżonej stawki akcyzy. MF wskazało, że do złożenia w urzędzie celnym oświadczenia o przeznaczeniu olejów na cele opałowe jest obowiązany również importer i podmiot dokonujący nabycia wewnątrz- wspólnotowego tych wyrobów. Wymóg ten adresowany jest do podmiotu będącego podatnikiem akcyzy.

Resort wyjaśnił także wątpliwości związane z ważnością oświadczenia, w przypadku gdy odbierane jest od obcokrajowców, którzy nie posiadają NIP czy PESEL. Spełnienie warunków formalnych wymaganych dla oświadczenia ma na celu określenie tożsamości podmiotu nabywającego olej, możliwość zlokalizowania go oraz kontrolę, czy podmiot ten zakupił olej do celów grzewczych. Dlatego nie każdy brak w oświadczeniu pozbawi je skuteczności. W oświadczeniu powinny być zawarte dane pozwalające na ustalenie tożsamości nabywcy. Jeżeli na terytorium kraju dochodzi do sprzedaży oleju opałowego podmiotowi zagranicznemu, nie będzie on zobowiązany do podawania w oświadczeniu PESEL lub NIP, o ile oczywiście te numery nie zostały mu nadane. Wymogi określone przepisami powinny być zatem spełnione w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.

Ważne!

Obniżona stawka akcyzy na olej opałowy wynosi obecnie 232 zł/1000 l