Jakie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych należy zastosować przy obliczaniu zaliczek z tytułu wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umowy zlecenia z zagranicy?
dr JANUSZ MARCINIUK
doradca podatkowy, Marciniuk i Wspólnicy
Trzeba podkreślić, że obowiązek zapłaty zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umowy zlecenia z zagranicy ciąży na samym zleceniobiorcy. W omawianym przypadku zastosowanie znajdują regulacje zawarte w art. 44 ust. 1a i ust. 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W myśl tych przepisów, zleceniobiorcy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułu umów zlecenia obowiązani są wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali dochód, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego. Do przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania zastosowanie znajduje w tym przypadku stawka 19 proc. (począwszy od dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. - 18 proc.). Jednocześnie ustawodawca przyznał podatnikowi prawo zastosowania wyższej stawki, tj. 30 proc. lub 40 proc. (od 1 stycznia 2009 r. - 32 proc.). Podatnik w jednym miesiącu może opodatkować osiągnięty dochód według jednej z wyższych stawek, a w kolejnym zastosować stawkę niższą.
Należy podkreślić, że w przypadku dochodów uzyskiwanych na podstawie umów zlecenia bez pośrednictwa płatnika nie znajduje zastosowania zasada obliczania zaliczek na podatek dochodowy dopiero począwszy od miesiąca, w którym dochód przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłaty podatku, tak jak ma to miejsce w przypadku działalności gospodarczej. Zaliczki należne są bowiem za każdy miesiąc, w którym zleceniobiorca uzyskał dochód i to nawet w wysokości powodującej zwrot tych zaliczek po zakończeniu roku podatkowego.
Dochód do opodatkowania w Polsce zleceniobiorca ma prawo obniżyć o zapłacone
przez siebie w danym miesiącu do polskiego systemu ubezpieczeniowego składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, a zaliczkę na podatek - o składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Istotne przy tym jest, że płatnikiem tych składek jest, co do zasady, zleceniodawca zagraniczny, chyba że w drodze odrębnej umowy przeniesie ten obowiązek na zleceniobiorcę