Nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej z 13 czerwca 2007 r. wprowadziła nowe wyłączenie od obowiązku jej uiszczenia. Celem zmiany jest zmniejszenie obciążeń finansowych osób załatwiających sprawy za pośrednictwem polskiego konsula. Wyłączeniem zostały objęte przypadki, w których w związku z dokonywaniem czynności urzędowej lub wydawaniem zaświadczenia przez organ administracji publicznej w Polsce, wykonywane są czynności konsularne za pobraniem opłaty konsularnej, np. doręczenie dokumentu zainteresowanemu, przekazanie do urzędu korespondencji. Konsul, który pobrał opłatę konsularną, poinformuje o tym organ administracji publicznej, który podejmuje działania objęte opłatą skarbową.

- Pozytywnie ocenić należy zmianę związaną ze zwolnieniem z opłaty skarbowej tych czynności urzędowych lub wydanych zaświadczeń, w związku z którymi pobrana została opłata konsularna - mówi Piotr Liss, doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego KZWS.

Opłata konsularna regulowana jest przepisami rozporządzenia ministra spraw zagranicznych z 14 sierpnia 2003 r. Ekspert wyjaśnia, że zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia osoby, które za pośrednictwem konsulatu składają np. wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa, obowiązane są zapłacić opłatę w wysokości 250 euro oraz dodatkowo zryczałtowane koszty w wysokości 20 proc. powyższej kwoty, a także opłatę skarbową. Do momentu wejścia w życie nowelizacji wszystkie osoby przebywające poza granicami kraju musiały płacić niejako podwójnie za wszystkie czynności urzędowe, jeśli te wykonywane są za pośrednictwem konsulatu.

Piotr Liss zwraca uwagę, że komentowany przepis nie uzależnia zwolnienia z opłaty skarbowej od podlegania danej czynności opłacie konsularnej, lecz od faktycznego pobrania tejże opłaty.

- Jest to szczególnie istotne w przypadkach, gdy konsul odstępuje od pobrania opłaty konsularnej bądź też dana czynność jest zwolnienia z tej opłaty na mocy ustawy o funkcjach konsulów RP - podsumowuje ekspert.

PRZYKŁAD: ILE MUSIELI PŁACIĆ PODATNICY

Jeśli osoba przebywająca we Francji chciała uzyskać polskie obywatelstwo, musiała zapłacić od takiego wniosku opłatę skarbową. Wynosi ona 219 zł. Opłatę uiścić można w tym przypadku wyłącznie przelewem na konto, gdyż wpłata gotówkowa nie wchodzi w grę. Dowód przelewu należy złożyć razem z wnioskiem. Jednocześnie wniosek składany jest w konsulacie, za co pobierana jest opłata konsularna w wysokości 300 euro (250 euro + 20 proc.).

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl