RAPORT

Polak pracujący w 2008 roku na Węgrzech, ale będący rezydentem polskim, powinien do 30 kwietnia 2009 r. złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG.

Łukasz Grzejdziak, doradca podatkowy w KPMG, stwierdza, że w przypadku osiągania dochodów jedynie z węgierskiej umowy o pracę za pracę wykonywaną na Węgrzech (brak dochodów podlegających opodatkowaniu PIT w Polsce) nie istnieje konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Podatek na Węgrzech

Na Węgrzech PIT jest wpłacany w formie zaliczek odprowadzanych przez pracodawcę.

- Dochody nierezydentów w 2008 roku są opodatkowane stawkami: 18 proc. do 1,7 mln forintów i 36 proc. ponad 1,7 mln forintów - podkreśla Łukasz Grzejdziak.

Tłumaczy też, że pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które nie są odliczalne dla celów podatkowych na Węgrzech. W roku 2008 suma tych składek (część pracownika) wynosi 17 proc.

Podwójne opodatkowanie

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Węgier stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG, tłumaczy, że metoda ta oznacza, że dochody z węgierskiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie od obliczenia podatku od dochodów opodatkowanych w Polsce.

Przeliczanie zarobków

W przypadku jednak uzyskiwania dochodów w Polsce i na Węgrzech należy rozliczyć się składając roczne zeznanie podatkowe. Kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2008 roku wynoszą 111,25 zł miesięczne. Ponadto podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Węgier dieta wynosi 33 euro).

Kwoty wynagrodzeń należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia.

Polskie przepisy nie normują, jakie dokumenty są wymagane w celu udowodnienia osiągnięcia dochodu ze stosunku pracy z węgierskim pracodawcą.

- Może to być kopia węgierskiego zeznania podatkowego, zestawienie o dochodach oraz zapłaconych podatkach lub też ostatecznie tzw. paski płacowe - wskazują eksperci KPMG.

Na tym artykule kończymy cykl o opodatkowaniu dochodów uzyskiwanych z pracy w krajach UE.

Ważne!

Złożenie zeznania po terminie naraża podatnika na grzywnę z kodeksu karnego skarbowego. Można jej uniknąć, załączając do zeznania tzw. czynny żal oraz wpłacając ewentualne odsetki od zaległości podatkowych