Przesłanką do skorzystania z ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości jest tylko zameldowanie na co najmniej 12 miesięcy, które jest czynnikiem niezależnym od prawa własności.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA
Podatniczka 16 maja 2007 r. sprzedała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nastąpiło na podstawie umowy zawartej w 24 kwietnia 2007 r. Podatniczka była zameldowana na pobyt stały w sprzedawanym lokalu od 1977 roku. Czy przychód z tej sprzedaży będzie zwolniony z PIT?
ODPOWIEDŹ IZBY
Reklama
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Ustawą z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych związanych z nieruchomościami. Przy czym nowe zasady mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych po 1 stycznia 2007 r. W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o PIT od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych podatek dochodowy wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. c) ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, jeżeli podatnik był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz złoży oświadczenie w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania, w terminie 14 dni od odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, iż spełnia warunki do zwolnienia.
Z przepisów tych wynika, że warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia jest zameldowanie w danym lokalu mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepisy dotyczące wszelkich ulg podatkowych muszą być interpretowane ściśle, bez wykładni rozszerzającej.
Z przytoczonych przepisów wynika jednoznacznie, że niezbędnym warunkiem do skorzystania ze zwolnienia jest zameldowanie w danym lokalu mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Nie ma natomiast znaczenia, czy podatnik był właścicielem zbywanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez cały ten czas. Termin ten należy liczyć od faktycznego momentu zameldowania, a nie nabycia prawa.
Skoro przesłanką do zastosowania zwolnienia jest tylko zameldowanie, które jest czynnikiem niezależnym od prawa własności, zatem podatniczka nie zapłaci podatku od dokonanej transakcji.
Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu z 9 czerwca 2008 r. (nr 1401/OR-I/418-3/08/AM)