JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatniczka zatrudnia pięciu pracowników i jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Od wypłacanych wynagrodzeń potrąca zaliczki na podatek dochodowy oraz przekazuje je w wyznaczonym terminie do urzędu skarbowego. W kwietniu 2007 r. ustało zatrudnienie jednego z pracowników. W dalszym ciągu podatniczka posiadała status płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ zatrudniała jeszcze inne osoby w ramach stosunku pracy. Informacje PIT-11 podatniczka przekazała wszystkim pracownikom w terminie do 29 lutego 2008 r. Czy podatniczka postąpiła właściwie?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) płatnikiem jest każdy podmiot zobowiązany na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Jak wynika z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Ponadto przepisy nakładają na płatników obowiązek przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika - imiennej informacje PIT-11 w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy ci są zobowiązani sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka.

Powołane zasady dotyczą zarówno sytuacji, gdy w trakcie roku dla pracodawcy ustaje obowiązek płatnika ze względu na zwolnienie wszystkich pracowników lub likwidację działalności gospodarczej, jak również w przypadku, gdy jest zwalniany tylko jeden z zatrudnianych pracowników.

W konsekwencji w omawianej sytuacji w przypadku rozwiązania w trakcie roku stosunku pracy z jednym z pracowników podatniczka jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imienną informację PIT - 11, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka od wynagrodzenia zwalnianego pracownika.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w War- szawie z 1 lipca 2008 r. (nr IPPB2 /415-594/08-2/SP)