JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Spółka dofinansowała wypoczynek dzieci pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Jedno dziecko korzystało z wyjazdu organizowanego przez parafię, a drugie przez biuro podróży. Czy dofinansowanie dzieciom pracowników wypoczynku organizowanego przez parafię albo biuro podróży korzysta ze zwolnienia z podatku?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) ustawy o PIT skorzystanie z zawartego w nim zwolnienia jest uzależnione od następujących warunków: 1) dopłaty do wypoczynku muszą być dokonywane na rzecz dzieci i młodzieży do lat 18; 2) wypoczynek ten musi mieć formę wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu; 3) dopłaty do wypoczynku muszą być finansowane z ZFŚS; 4) wypoczynek powinien być zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.

W przedstawionej sytuacji spełnione są warunki 2 i 3. Należy również założyć, że spółka poprzez dzieci rozumie dzieci i młodzież do lat 18. W przypadku ostatniego warunku, w przepisie nie zostało wskazane, w jakiej formie ma prowadzić działalność organizator wypoczynku. Oznacza to, że zaliczyć do nich należy zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzenia działalności, jak również i te, które zajmują się statutowo tego typu działalnością. W przypadku wątpliwości, należałoby się zwrócić do organizatora o potwierdzenie prowadzenia działalności. Jednak zarówno biuro podróży, jak i parafię można uznać za podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.

Postanowienie naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 17 stycznia 2006 r., nr 1472/DPC/415-100/05/PK.

EWA MATYSZEWSKA

OPINIA

GRZEGORZ GNIADEK

konsultant podatkowy, BDO Numerica

W prezentowanym stanie faktycznym organ podatkowy słusznie zauważył, że do tego, aby skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 21 ust. 78 lit. a) ustawy o PIT, nie jest warunkiem koniecznym, by podmiot organizujący wypoczynek dla dzieci prowadził w tym zakresie działalność gospodarczą. W kręgu podmiotów organizujących wypoczynek dla dzieci mogą się znaleźć zarówno wykwalifikowane biura podróży, jak również wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe czy też parafie itp.

Wysokość zwolnienia od podatku będzie uzależniona od pochodzenia dopłat. W przypadku gdy dopłaty pochodzą z funduszy socjalnych, ZFŚS oraz gdy wypłacane są zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, zwolnieniu podlega cała kwota dopłaty bez względu na jej wysokość. Natomiast jeżeli dopłaty pochodzą z innych źródeł, zwolnienie zostało ograniczone do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł.

Warto w tym miejscu podkreślić, że jeżeli wczasy zorganizowane będą przez pracownika na własną rękę, tzw. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży należy traktować jako przychód pracownika ze stosunku pracy, który podlegać będzie opodatkowaniu.