Zarządcy nieruchomości mogą wybrać opodatkowanie swojej działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym lub opłacać podatek według zasad ogólnych.

Przy zasadach ogólnych z kolei mogą być opodatkowani według skali w stawkach 19, 30 i 40 proc. lub wybrać opodatkowanie 19-proc. podatkiem liniowym. Nie mogą natomiast skorzystać z karty podatkowej, którą nie mogą być opodatkowane usługi związane z nieruchomościami.

Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, są opodatkowane według skali, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym lub wybiorą podatek liniowy. Dotyczy to też zarządców nieruchomości.

Muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. W przypadku gdy podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - oświadczenie składa do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych: według skali lub liniowo, płacą podatek od dochodu. Są też zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Inaczej rozliczają się zarządcy nieruchomości, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem. Płacą oni podatek od przychodu (bez pomniejszania o koszty). Do celów dokumentacyjnych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów. Ryczałt od przychodów ze świadczenia usług w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenie (PKWiU 70.32), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynosi 17 proc.

Załącznik ten stanowi wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W poz. 11 tego załącznika wyszczególniono: usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie (PKWiU 70.3) z wyjątkiem usług w zakresie zarządzania nieruchomościami świadczonymi na zlecenie (PKWiU 70.32). Jednocześnie zaznaczono, że usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie podlegają opodatkowaniu według stawki 17 proc. przychodów. Oznacza to, że mogą być opodatkowane ryczałtem.

Natomiast usługi inne, które zostały zaliczone przez polską klasyfikację wyrobów i usług do grupy 70.3, nie mogą być opodatkowane w tej formie. Odnosi się to między innymi do usług agencji nieruchomości świadczonych na zlecenie (PKWiU 70.31). Wybór opodatkowania w tej formie następuje poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania. Podatnik składa je nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego składa oświadczenie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Ważne!

Jeżeli zarządca, który wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym, do 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie zrezygnował z danego sposobu opodatkowania lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w danej formie

17 proc.

wynosi stawka ryczałtu przy opodatkowaniu przychodu z usług zarządzania nieruchomościami