W 2007 roku urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły o 25 proc. mniej kontroli niż w roku 2006. Łączne wyegzekwowane należności były o 1 proc. wyższe.
Ministerstwo Finansów opublikowało sprawozdanie z kontroli skarbowej w 2007 roku. Wynika z niego, że skuteczniejsze i bardziej trafne typowanie podmiotów do kontroli oraz lepsze określanie obszarów ryzyka, tj. zagrożonych wystąpieniem nieprawidłowości, pozwoliło na osiągnięcie w 2007 roku takich samych ustaleń jak w roku 2006, pomimo zmniejszenia o 25 proc. liczby kontroli. Z danych zebranych przez MF wynika, że w 2007 roku organy skarbowe przeprowadziły 12 407 kontroli, a w 2006 - 16 488. Natomiast kwoty wyegzekwowane w wyniku tych działań wyniosły w 2007 roku 1 942 227 tys. zł, a w 2006 roku było to 1 925 826 tys. zł.

Popełniane błędy

Wśród ustaleń podatkowych VAT stanowił 39,2 proc. całości ustaleń, podatek akcyzowy 36,2 proc., podatek dochodowy od osób prawnych 8 proc., podatek dochodowy od osób fizycznych 16,3 proc. W porównaniu z 2006 rokiem nastąpił wzrost ustaleń w zakresie podatku od towarów i usług o 35 proc., w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych o 18 proc. oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych o 19 proc.

Zakres kontroli

Wśród kontroli podatkowych w 2007 roku - podobnie zresztą jak w latach poprzednich - prym wiodły kontrole w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów. Urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły pod tym kątem 911 kontroli, wydając decyzje na łączną kwotę 84 mln zł. Podatnicy wnieśli odwołania na kwotę ponad 73 mln zł, co stanowi 86 proc. wydanych decyzji. W przypadku gdy podatnik nie ujawnia źródeł przychodu lub gdy poniesione przez podatnika wydatki nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach jego przychodów, organ kontroli nakłada podatek dochodowy w wysokości 75 proc. Dotkliwe dla podatnika konsekwencje w postaci wysokiej stawki podatku powodują, że podatnicy po stwierdzeniu przez kontrolę nieprawidłowości częściej odwołują się od wydanych decyzji niż w zakresie innych decyzji podatkowych.
W zakresie zainteresowań fiskusa w ubiegłym roku był także handel w internecie, obrót paliwami czy obrót z zagranicą.

Podatnicy się przyznają

Zdaniem MF spadek liczby kontroli zakończonych decyzją w 2007 roku w stosunku do 2006 roku wynika z faktu, że podatnicy coraz częściej korzystają z możliwości złożenia korekty deklaracji po stwierdzeniu przez kontrolę nieprawidłowości. W 2007 roku kontrole, w wyniku których podatnicy złożyli korekty deklaracji, stanowiły aż 25 proc. ogólnej liczby kontroli.