Zwalnia się od VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 tys. zł.

Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 50 tys. zł.

Trzeba pamiętać, że do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Obowiązkowa rejestracja

Niektórzy podatnicy nie mogą korzystać ze zwolnienia i powinni zarejestrować swoją działalność dla celów VAT od początku działalności. Zwolnienie nie dotyczy podatników:

• dokonujących dostaw: wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, niektórych towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,

• świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie,

• niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Zgłoszenie do naczelnika urzędu

Zgłoszenia rejestracyjnego dokonują podatnicy, którzy:

• utracili zwolnienie po przekroczeniu limitu sprzedaży,

• zrezygnowali ze zwolnienia,

• nie mieli prawa do zwolnienia.

Podmioty, które zrezygnowały ze zwolnienia lub którym zwolnienie nie przysługuje, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako podatnika VAT czynnego.

Podmioty, zwolnione od podatku do limitu sprzedaży (zwolnienie podmiotowe) lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku (zwolnienie przedmiotowe), mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. W tym przypadku naczelnik rejestruje podatnika jako podatnika VAT zwolnionego. Jeżeli podmioty te rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. W przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni muszą zaktualizować to zgłoszenie.

Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony na druku VAT-5. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

OBOWIĄZKI PODATNIKA CZYNNEGO

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jest obowiązany umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach. Jest też zobowiązany do wystawiania faktur VAT, dokumentujących transakcje oraz składania deklaracji miesięcznych (kwartalnych).