INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 2043) wypowiedziało się w sprawie opodatkowania alimentów, w sytuacji gdy osoba zobowiązana do ich płacenia oraz osoba alimentowana prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Wątpliwości posłów budziła kwestia podwójnego opodatkowania pieniędzy otrzymywanych na utrzymanie rodziny. Po raz pierwszy w momencie otrzymania pensji, emerytury bądź renty, a po raz drugi, gdy część już raz opodatkowanych dochodów przykazywana jest w wydzielonej przez sąd kwocie na rzecz osoby innej niż dziecko, ale pozostającej w tym samym gospodarstwie domowym. MF stwierdziło, że nie można zgodzić się ze stwierdzeniem o podwójnym opodatkowaniu alimentów. Jak podkreślił resort podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem osobistym. Zatem dla powstania obowiązku podatkowego u osoby, która otrzymuje alimenty, nie ma znaczenia fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego z osobą płacącą alimenty. Alimenty podlegają opodatkowaniu tylko raz, tj. u osoby je otrzymującej. Tylko dla tej osoby stanowią źródło przychodu. Źródłem przychodu nie są natomiast dla osoby realizującej obowiązek alimentacyjny. Dla tej osoby źródłem przychodu jest np. przychód ze stosunku pracy, z którego to przychodu następuje wypłata alimentów.

Zdaniem MF całkowite zwolnienie z opodatkowania alimentów oraz świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny mogłoby zostać uznane za przejaw niesprawiedliwości podatkowej. W przypadku bowiem osoby utrzymującej się wyłącznie z emerytury, renty czy też wynagrodzenia za pracę uzyskiwane przez nią dochody podlegałyby opodatkowaniu, natomiast jedyny dochód osoby alimentowanej w postaci alimentów lub świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny byłby zwolniony z opodatkowania.

ZWOLNIENIE Z OPODATKOWANIA ALIMENTÓW

Wolne od podatku są alimenty:

• na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,

• na rzecz innych osób, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.