Podatniczka jest osobą rozwiedzioną, matką dwojga dzieci. Ona i ojciec dzieci mają pod stałą opieką po jednym dziecku. Starszy syn mieszka z ojcem, młodszy z nią. Podatniczka nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z byłym mężem. Małżonkowie nie są pozbawieni praw rodzicielskich w stosunku do żadnego dziecka. Wszystkie koszty związane z utrzymaniem i wychowaniem podatniczka ponosi samodzielnie. Starszy syn jest pod stałą opieką ojca, który ponosi wszystkie koszty utrzymania i wychowania syna oraz samotnie ponosi wszelkie konsekwencje wychowawcze dziecka.

- Czy jako matka wychowująca jedno dziecko mogę rozliczyć się w sposób preferencyjny - pyta pani Alina z Dąbrowy Górniczej.

Tak, przysługuje pani prawo do preferencyjnego rozliczenia.

Ten z rodziców dziecka będący osobą rozwiedzioną jest traktowany jako osoba samotnie wychowującą dziecko, który jest jego prawnym opiekunem. Zasady sprawowania prawnej opieki na dzieckiem przez rodziców (wykonywania władzy rodzicielskiej) określa sąd w wyroku orzekającym rozwód małżonków. Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, przy czym może powierzyć jej wykonywanie obojgu bądź jednemu z rodziców. Niezbędną przesłanką do skorzystania z rozliczenia PIT jako rodzic samotnie wychowujący dziecko jest to, aby osoba faktycznie wychowywała dziecko. Wychowywanie to zapewnianie stałej opieki prowadzącej do uzyskania pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego. Przesądza to o tym, że dziecko powinno pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą samotną. Przy ocenie prawa do preferencyjnego sposobu opodatkowania należy mieć na względzie przede wszystkim okoliczności faktyczne, bowiem prawo do wspólnego opodatkowania przysługuje osobie wychowującej dziecko. Decydujące znaczenie ma fakt, z kim dziecko zamieszkuje i na czyim utrzymaniu pozostaje.

Podatniczce przysługuje prawo do rozliczenia w sposób przewidziany dla samotnie wychowujących dzieci.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).