Podatniczka jest po rozwodzie. Ma dwoje dzieci. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi powierzono obojgu rodzicom przy założeniu, że miejscem zamieszkania jednego syna będzie każdorazowe miejsce zamieszkania jego ojca, a miejscem zamieszkania drugiego syna będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Podatniczka nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z byłym mężem.

- Czy mogę skorzystać z rozliczenia PIT dla samotnych rodziców - pyta pani Marta z Zielonej Góry.

Ten z rodziców będący osobą rozwiedzioną traktowany jest jako osoba samotnie wychowująca dziecko, który jest jego prawnym opiekunem.

Niezbędną przesłanką do skorzystania z preferencji jest, aby osoba faktycznie wychowywała dziecko. Wychowywanie to zapewnianie stałej opieki do uzyskania pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego. Dziecko powinno pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą samotną. Przy ocenie prawa do preferencji należy mieć na względzie okoliczności faktyczne. Prawo do takiego opodatkowania przysługuje osobie wychowującej dziecko. Znaczenie ma fakt, z kim dziecko zamieszkuje i na czyim jest utrzymaniu. Podatniczce przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia, tj. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci.

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym: dzieci małoletnie; dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną; dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych i z papierów wartościowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej

- podatek może być określony, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się: jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów oraz osobę pozostającą w małżeństwie, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Podstawa prawna

• Art. 6 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).