INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 2158) wypowiedziało się w sprawie opodatkowania VAT darowizn.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że odstąpienie od obowiązku naliczenia podatku należnego w sytuacji, gdy podatnik odliczył podatek naliczony przy nabyciu towaru będącego przedmiotem darowizny, stałoby w sprzeczności z zasadami powszechności opodatkowania i neutralności VAT.

Byłoby ponadto niezgodne z przepisami prawa wspólnotowego. Dodatkowo wprowadzenie takiego zwolnienia skutkowałoby dla podatnika brakiem prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy nabyciu przekazanych towarów.

W świetle art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., który odzwierciedla przepis art. 16 Dyrektywy 2006/112/WE z późn. zm.) opodatkowaniu podlega nieodpłatne przekazanie towarów należących do podatnika, w tym m.in. żywności na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, jeżeli podatnik miał prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tym przekazaniem.

Obowiązujące przepisy ustawy o VAT nie stwarzają barier w bezpłatnym przekazywaniu towarów organizacjom charytatywnym w przypadku, gdy podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tym przekazaniem. W tym wypadku przepisy nie nakładają obowiązku opodatkowania VAT tych darowizn.

Ministerstwo podkreśliło, że obowiązujące przepisy ustawy o VAT przewidują korzystne reguły określania podstawy opodatkowania przy darowiźnie towarów. Zgodnie z art. 29 ust. 10 podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów bez podatku, a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Oznacza, to że przy określeniu podstawy opodatkowania, np. żywności, uwzględnia się jej cenę nabycia w momencie dokonywania dostawy.

Obecne brzmienie art. 29 ust. 10 ustawy o VAT wprowadzone nowelizacją z 19 września 2007 r. pozwala uwzględnić realną wartość darowanych towarów, w tym żywności.