Podatnik, który nie ma na zapłatę podatku, jaki wyjdzie mu z rocznego rozliczenia PIT, może poprosić urząd skarbowy o rozłożenie tej płatności na raty. W tym celu do urzędu skarbowego trzeba złożyć wniosek o przyznanie takiej ulgi.
Podatnicy, w tym również przedsiębiorcy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie będą mieć pieniędzy na zapłatę podatku, jaka wyjdzie im z rozliczenia za 2008 rok, mogą wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o przyznanie specjalnej ulgi w zapłacie podatku.
Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji wydanej przez organ podatkowy;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
My dziś zajmiemy się ulgą w postaci rozłożenia zapłaty podatku na raty. W przypadku przedsiębiorców otrzymanie ulgi w zapłacie zobowiązania podatkowego wiąże się ze spełnieniem dodatkowych warunków. Otóż organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:
1) które nie stanowią pomocy publicznej;
2) które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3) które stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
l) regionalną,
m) udzielaną na inne przeznaczenia określone w rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów.
Aby otrzymać rozłożenie podatku na raty, trzeba napisać wniosek zaadresowany do naczelnika urzędu skarbowego. We wniosku należy wskazać przesłanki, które przemawiają za tym, aby ulgę podatnikowi przyznać. Chodzi tu o wskazanie przyczyn, z których podatnik nie może w terminie zapłacić podatku. Ponadto we wniosku podatnik musi wskazać, na jaką liczbę rat chce, aby podatek został rozłożony.
Wniosek o rozłożenie podatku na raty trzeba złożyć przed terminem jego płatności. W przypadku PIT jest to 30 kwietnia. Trzeba też pamiętać, że urząd skarbowy na rozpatrzenie takiego podania ma pewien czas. Zazwyczaj jest to miesiąc od momentu złożenia wniosku, choć w skomplikowanych przypadkach może być on przedłużony.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).