Przychodem z działalności gospodarczej są między innymi dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów oraz jako zwrot wydatków.

Wyłączenie z przychodu

Od tak sformułowanej zasady przepisy o PIT przewidują jeden wyjątek. Przychody z działalności gospodarczej nie wystąpią, gdy dotacje są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Oznacza to, że kwota otrzymanej dotacji przeznaczonej na inwestycje, np. zakup maszyn, nie będzie stanowiła przychodów z działalności gospodarczej, czyli nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym.

Natomiast kwota dofinansowania przeznaczonego na zakup wyposażenia i innych przedmiotów, niebędących środkami trwałymi, stanowi przychód z tej działalności.

Zaliczenie w koszty

Ustawa o PIT stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wynika z tego, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie środków trwałych. Ponadto nie są kosztem uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środków trwałych, która została pokryta otrzymaną dotacją. W przypadku natomiast zakupu składników majątku niebędących środkami trwałymi brak jest wyłączeń z kosztów. W związku z tym wydatki na wyposażenie oraz inne rzeczy wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, a sfinansowane dotacją, stanowią koszty uzyskania przychodów. Oczywiście trzeba pamiętać, że między poniesieniem tych wydatków a prowadzoną działalnością musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują też, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Wynika z tego, że kwota, którą zrefundowano zakup środków trwałych, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, gdyż wydatki poniesione na zakup nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

PRZYKŁAD: ROZLICZENIE KOSZTÓW

Podatnik otrzymał dotację w ramach sektorowego programu operacyjnego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Refundacja obejmuje 50 proc. kosztów zakupionej maszyny, która była amortyzowana metodą liniową. Od czasu otrzymania dotacji kwotę odpisów amortyzacyjnych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów należy ustalić w takiej proporcji, w jakiej pozostaje kwota otrzymanej na maszynę dopłaty do wartości początkowej tego środka trwałego. Nie należy zmieniać wartości początkowej maszyny ani stawki amortyzacyjnej. W miesiącu otrzymania dotacji koryguje się koszty o 50 proc. dokonanych odpisów amortyzacyjnych.