ZMIANA PRAWA Resort finansów chce wprowadzić trzydniowy termin na okazanie dowodu zapłaty opłaty skarbowej.

W projekcie nowego rozporządzenia wykonującego przepisy ustawy o opłacie skarbowej Ministerstwo Finansów zdecydowało o wprowadzeniu nowych regulacji, które mają uprościć i doprecyzować sposób zapłaty opłaty skarbowej.

Projekt określa sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty. Doprecyzowano określenie sposobu dokumentowania zapłaty opłaty oraz sporządzanie adnotacji potwierdzających jej zapłatę. Według obecnego rozporządzenia, obowiązek załączenia dowodu zapłaty powstaje w chwili składania wniosku lub pełnomocnictwa albo dokonania zgłoszenia. Zgodnie z nowymi regulacjami podatnik będzie mógł przedłożyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w terminie do trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

W przypadkach, gdy dokumenty potwierdzające dokonanie czynności urzędowej, zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesja) wydawane są według określonego odrębnymi przepisami wzoru, który nie zawiera miejsca na adnotację dotyczącą opłaty skarbowej (np. odpisy aktu stanu cywilnego wydawane na druku wielojęzycznym), stosowną adnotację organ będzie mógł zamieścić w odrębnym dokumencie.

W celu uproszczenia i skrócenia postępowania w sprawie zwrotu opłaty skarbowej wprowadzono tryb przekazywania organowi podatkowemu wniosku o zwrot opłaty skarbowej, w przypadkach, w których został on złożony, w organie, który nie dokonał czynności urzędowej, nie wydał zaświadczenia lub zezwolenia.

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl