WYJAŚNIENIE

Jeden z udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będący spółką handlową, posiada 41,3 proc. udziałów w jej kapitale zakładowym. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) udziałowiec ten jest dla sp. z o.o. znaczącym inwestorem, zaś sp. z o.o. i jego udziałowiec są jednostkami powiązanymi. Spółka z o.o. nie spełnia warunków wymienionych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, które zobowiązują do badania sprawozdania.

- Czy więc sp. z o.o. w myśl art. 27 ust 2 ustawy o CIT w związku z art. 64 ustawy o rachunkowości jest zwolniona z obowiązku badania przez biegłego rewidenta i ogłaszania - pyta czytelnik.

Na pytanie GP dotyczące tej kwestii Ministerstwo Finansów poinformowało, że sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych oraz sprawozdanie skonsolidowane podlegają obowiązkowi badania oraz publikacji - w myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - w każdym przypadku, gdy wymóg sporządzenia tych sprawozdań wynika z przepisów tej ustawy. Natomiast obowiązek badania i publikacji rocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego) dotyczy tych jednostek, które działają w formach organizacyjnoprawnych określonych w art. 64 ust. 1 pkt 1-3, bądź spełniają kryteria, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe sp. z o.o. należącej do grupy jednostek powiązanych, lecz niespełniających kryteriów określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości nie będzie podlegać obowiązkowi badania, a tym samym ogłoszenia w Monitorze Polskim B.

Resort finansów wyjaśnia, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy CIT podatnicy zobligowani do sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązani są do przekazania urzędowi skarbowemu sprawozdania wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, tj. ustawy o rachunkowości, są zwolnione z obowiązku badania. Przepisy nakładają na podatników jedynie obowiązek złożenia raportu i opinii, ewentualnie odpisu uchwały zgromadzenia wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe.