W poniedziałkowym komunikacie Konfederacja umieściła kilka propozycji zmian w projekcie, m.in. wykreślenie artykułu, pozwalającego urzędnikom resortu finansów na kontrolowanie biegłych. Zdaniem KPP, daje to urzędnikom m.in. dostęp do informacji tajnych, których otrzymywanie jest regulowane innymi procedurami.

Zgodnie z przepisami projektu ustawy członkami Komisji Nadzoru Audytowego są przedstawiciele Ministra Finansów (jeden z nich jest przewodniczącym), Komisji Nadzoru Finansowego, Ministra Sprawiedliwości, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, organizacji pracodawców oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jak zaznaczyli eksperci z KPP, aby Komisja Nadzoru Audytowego była w pełni reprezentatywna, należy dodać do jej składu przedstawicieli Skarbu Państwa i związku emitentów.

Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce

"Według KPP, przewodniczący Komisji powinien był powoływany z grona jej członków. Musi się cieszyć autorytetem i nie powinien być odwoływany na skutek utraty stanowiska sekretarza lub podsekretarza stanu" - napisano w komunikacie.

Celem przygotowanego przez resort finansów projektu ustawy jest - jak informuje KPP - dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych, "w których szczególny nacisk jest kładziony na poprawę jakości badania sprawozdań finansowych, wzrost zaufania odbiorców zewnętrznych do tych sprawozdań oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności firm audytorskich na rynkach międzynarodowych".

Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce - powstała w 1989 roku. Reprezentuje ponad 6 tys. firm, zatrudniających przeszło 2 mln pracowników.