JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatnik świadczy usługi w zakresie zarządzania infrastrukturą. W ramach tej usługi podatnik zapewnia obsługę techniczną funkcjonowania centrów handlowych, przeprowadza konserwacje i remonty hal handlowych. Za usługę utrzymania obiektów w czystości podatnik wystawia fakturę VAT w terminie siedmiu dni po zakończeniu każdego miesiąca. Faktura VAT za usługę wykonaną przez podatnika w grudniu 2007 r. została wystawiona na początku stycznia 2008 r. Z uwagi na fakt, że usługa wykonana została z końcem grudnia 2007 r., wynagrodzenie za wykonaną usługę sprzątania zostało ujęte przez podatnika jako przychód roku 2007. Czy poniesione przez podatnika koszty z tytułu usług sprzątania świadczone przez podwykonawców, które zostały udokumentowane fakturą VAT otrzymaną przez podatnika w styczniu 2008 r., stanowić będą dla podatnika koszt uzyskania przychodów w roku, w którym uzyskał on przychód z tytułu świadczenia usług utrzymania czystości w obiektach handlowych, tj. w roku 2007?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

• sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo

• złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego,

są potrącane w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Podatnik, świadcząc usługi utrzymania czystości w obiektach handlowych, korzysta z usług podwykonawców. W oparciu o zawarte umowy z podwykonawcami ujął w księgach roku 2007 wynagrodzenie należne podwykonawcom, jako bierne międzyokresowe rozliczenie kosztów. Następnie, przed sporządzeniem sprawozdania finansowego otrzymał od podwykonawców faktury VAT wystawione w 2008 roku, za świadczone przez nich usługi wykonane w grudniu 2007. Przychód związany bezpośrednio z tymi kosztami został uzyskany przez spółkę w roku 2007, tj. w roku, w którym wykonana została przez podatnika usługa utrzymania czystości w obiektach handlowych.

Jeżeli podatnik przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego poniósł koszty bezpośrednio związane z przychodami roku 2007, to powinien zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w roku 2007.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 maja 2008 r. (nr IP-PB3-423-379/08-2/KR).