Ważny wyrok w tej sprawie został wydany 2 czerwca 2008 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 269/08). Spółka miała zamiar podwyższyć kapitał akcyjny poprzez emisję nowych akcji na rynku regulowanym. W tym celu poniosła liczne wydatki, m.in. na doradztwo prawne i finansowe, wydatki związane z prospektem emisyjnym oraz opłaty dotyczące wprowadzenia akcji do publicznego obrotu. Poprzez emisję akcji spółka zamierza pozyskać dodatkowe środki pieniężne na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedstawiciele spółki powzięli wątpliwość co do skutków poniesienia powyższych wydatków w zakresie podatku od towarów i usług. Celem wyjaśnienia tej kwestii skierowali do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego.

Naczelnik urzędu skarbowego wydał postanowienie, w którym uznał, że wydatki poniesione w związku z emisją akcji nie uprawniają do skorzystania z prawa odliczenia naliczonego VAT. Dyrektor izby skarbowej wydał decyzję, w której odmówił zmiany postanowienia naczelnika urzędu skarbowego.

W rezultacie spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA uchylił decyzję dyrektora izby skarbowej oraz poprzedzające ją postanowienie naczelnika urzędu skarbowego. Skład orzekający zauważył, że wyrok nie mógł być inny z uwagi na uzasadnienie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zdaniem sądu wojewódzkiego, orzeczenie ETS dotyczyło identycznego stanu faktycznego, a jego stanowisko należy uznać za prawidłowe.

Przy określaniu, czy spółka może skorzystać z prawa do odliczenia, nie można było pominąć skutków ekonomicznych wyemitowa

nia akcji. W wyniku emisji akcji spółka uzyskała środki pieniężne, które mają służyć całokształtowi wykonywanej działalności. Tym samym nie ulega wątpliwości, że wydatki wiążą się z wykonywaniem przez spółkę czynności opodatkowanych. Zatem spółka może skorzystać z prawa do odliczenia VAT naliczonego od tych wydatków.

Hubert JĄDRZYK

partner PricewaterhouseCoopers