INTERPRETACJA

Prezydent miasta Tarnowa rozstrzygnął, czy kościelne osoby prawne są zwolnione od podatku od nieruchomości lub ich części stanowiących własność tych osób albo używanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego na cele niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej.

Na podstawie opisu, informacji i oświadczeń podatnika dotyczących rozpatrywanej nieruchomości położonych w Tarnowie, będących własnością podatnika, nieruchomości te na podstawie umowy zawartej w 1996 roku zostały oddane w najem gminie miasta Tarnowa na cele prowadzenia przez miasto szkoły publicznej - zespołu szkół ekonomiczno- -gastronomicznych. Działalność oświatowa prowadzona w tej nieruchomości przez gminę miasta Tarnowa nie jest działalnością gospodarczą podatnika.

Wskazane budynki nie są budynkami mieszkalnymi, a dochody z ich najmu i wydatki związane z wykonywaniem obowiązków właściciela nieruchomości nie stanowią działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu art. 2 i art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art. 1a ust. 1 punkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W konsekwencji przedmiotowe nieruchomości są zwolnione z podatku od nieruchomości jako budynki niemieszkalne i niezajęte na cele działalności gospodarczej na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W tej sprawie nie występował warunek wykluczający skorzystanie ze zwolnienia podatkowego, gdyż w budynkach tych podatnik nie prowadził działalności gospodarczej.

Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego prezydenta miasta Tarnowa z 20 maja 2008 r. (nr WFI. II. 0550/1/ 2008).

Ważne!

Kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski, od nieruchomości lub ich części, stanowiących własność tych osób lub używanych przez nie na cele niemieszkalne, z wyjątkiem zajmowanych na cele działalności gospodarczej