Obowiązki podatkowe właścicieli mieszkań sprowadzają się do poinformowania organu podatkowego o wystąpieniu okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości oraz do zapłaty podatku. Taka procedura obowiązuje przede wszystkim właścicieli mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych. Właściciele prawa odrębnej własności lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych mają nieco prostsze zadanie. Mimo wyodrębnienia własności lokalu nie muszą samodzielnie uiszczać podatku od nieruchomości, ale płacą go w czynszu.

Właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych muszą natomiast sami złożyć informację o nieruchomościach. Wymóg taki wynika z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.). Obowiązek związany jest z trzema przypadkami: gdy wystąpią okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego, a więc gdy podatnik nabywa mieszkanie, gdy wystąpią okoliczności uzasadniające wygaśnięcie obowiązku podatkowego, czyli gdy podatnik zbył mieszkanie i przestaje ciążyć na nim obowiązek podatkowy. Trzecia sytuacja wiąże się ze zmianą powierzchni użytkowej, czyli gdy podatnik sprzedał np. część mieszkania.

Ważne!

Właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych muszą sami złożyć informację o nieruchomościach

Informację o nieruchomościach trzeba złożyć na druku przygotowanym przez gminę. Każda gmina może określić własny druk, najczęściej jednak wystarczy wejść na stronę internetową gminy, pobrać odpowiedni formularz, wypełnić go i złożyć w urzędzie gminy w ciągu 14 dni od nabycia mieszkania. Bardzo często jednak podatnicy albo zapominają o tym obowiązku, albo w ogóle o nim nie wiedzą. Jednak za przekroczenie tego terminu grożą poważne sankcje karne skarbowe. W praktyce gminy korzystają z tej możliwości dość rzadko. Najczęściej wysyłają do podatników, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia informacji o nieruchomościach, pismo przypominające o konieczności złożenia informacji wraz z odpowiednim formularzem. Informacja od podatnika jest jedną z podstaw do wydania decyzji o wysokości podatku na dany rok podatkowy. Wysokość podatku od nieruchomości uzależniona jest od powierzchni użytkowej mieszkania oraz stawki uchwalonej przez radę gminy na rok podatkowy. Maksymalne stawki podatku zostały natomiast określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a zatem gmina nie może uchwalić wyższych stawek.

Podatek do zapłaty oblicza wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta i wydaje decyzję określającą podatek do zapłaty. Co do zasady podatek od nieruchomości jest podatkiem rocznym, ale gminy rozkładają go na raty. Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek należy płacić w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

MAKSYMALNE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

• 0,59 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej - od budynków lub ich części mieszkalnych

• 6,37 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej - od budynków pozostałych