INTERPELACJA

Wydatki związane z utworzeniem lub powiększeniem kapitału zakładowego spółki nie stanowią kosztów podatkowych, ponieważ są związane z przychodem niepodlegającym opodatkowaniu. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 2385).

Resort przypomniał, że do przychodów podatkowych nie zalicza się m.in. przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. Natomiast przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W ocenie MF wydatki związane z utworzeniem lub powiększeniem kapitału zakładowego spółki są związane z przychodem niepodlegającym opodatkowaniu, dlatego nie można ich zaliczyć do kosztów podatkowych.

Do wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego można zaliczyć m.in. koszty aktu notarialnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, tłumaczeń czy też przygotowania prospektu emisyjnego (w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej w drodze emisji nowych akcji). Ministerstwo już wcześniej zajmowało negatywne stanowisko w sprawie możliwości zaliczenia wydatków związanych z poniesieniem kapitału zakładowego do kosztów uzyskania przychodów (m.in. w piśmie z 7 września 2007 r. do Izby Skarbowej w Poznaniu, nr DD5-8213-60/UD/07/184). Odmienny pogląd wyraża natomiast wielu ekspertów i część organów podatkowych.

Ważne!

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie o CIT