INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła, czy warunki do zastosowania 0-proc. stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów są spełnione także w sytuacji, gdy podatnik dysponuje jedynie dokumentami przesłanymi faksem lub drogą elektroniczną.

Warunkiem objęcia danej dostawy stawką 0-proc. jest posiadanie przez podatnika, przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres dowodów, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju.

Dowodami takimi są dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju; kopia faktury; specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

W przypadku gdy wymienione dokumenty nie potwierdzają jednoznaczne dostarczenia do nabywcy towarów, dowodami mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności: korespondencja handlowa z nabywcą, dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu, dokument potwierdzający zapłatę za towar, dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju.

Dokumenty wymienione w ustawie o VAT ze względu na ich ustaloną przepisami prawa formę potwierdzają w sposób jednoznaczny zarówno tożsamość towarów będących przedmiotem transakcji i wywozu, podmioty będące stronami wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jak również fakt dokonania wywozu towarów. Z tego względu nie mogą one zostać zastąpione innymi dokumentami bądź przybrać formę dokumentów przesłanych faksem lub drogą elektroniczną. Nie istnieje więc możliwość potraktowania dokumentów przesłanych faksem lub drogą elektroniczną jako dokumentów, od posiadania których uzależnione jest zastosowanie 0-proc. stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Oryginał dokumentu traktować należy jako wyłączny dowód tego, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 maja 2008 r. (nr 1401/PV-II/4407/14-11/07/EN/PV-I).