Od 1 stycznia 2008 r. ma zostać powołana Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) z połączenia dzisiejszej skarbówki i służby celnej. To oznacza zmianę organizacji nowej administracji. Z projektu ustawy o KAS (z 3 lipca 2007 r.), do którego dotarła GP, wynika, że jednostkami KAS będą: urzędy, izby, Krajowa Szkoła Skarbowości, Centrum Informatyki, Krajowa Informacja Skarbowa.

Rozmieszczenie izb i urzędów na terenie kraju regulować będzie minister finansów. W projekcie założono, że liczba i zasięg działania izb administracji skarbowej będą adekwatne do liczby i zasięgu województw. Niemniej w dużych województwach z szybko rozwijającymi się aglomeracjami miejskimi (Warszawa, Trójmiasto, Katowice, Kraków, Poznań) będzie mogło funkcjonować więcej izb. O ich powstaniu - jak podkreśla Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu - decydować będą względy jak najlepszej realizacji zadań KAS.

W podległości do izb administracji skarbowej funkcjonować mają urzędy administracji skarbowej. O liczbie i zasięgu terytorialnym działania urzędów również decydować będzie minister finansów.

W ramach struktur wewnętrznych założono tworzenie ośrodków zamiejscowych i oddziałów urzędów administracji skarbowej. Minister nada także statuty izbom i urzędom, w których określi ich organizację, strukturę wewnętrzną, szczegółowe zadania oraz zakres i tryb działania.

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

Jednostki organizacyjne, które będą podlegać ministrowi finansów:

  •  urzędy administracji skarbowej ■  izby administracji skarbowej ■  Krajowa Szkoła Skarbowości ■  Centrum Informatyki ■  Krajowa Informacja Skarbowa.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl