Osoby, które w 2008 roku pracują tylko w Rumunii, nie muszą uzyskanych tam zarobków wykazywać w polskim PIT.
RAPORT
Polak pracujący w 2008 roku w Rumunii, ale będą- cy rezydentem polskim, powinien do 30 kwietnia 2009 r. złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG. Złożenie zeznania po tym terminie naraża podatnika na zapłatę grzywny na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Można jej uniknąć załączając do zeznania tzw. czynny żal oraz wpłacając ewentualne odsetki od zaległości podatkowych. Mateusz Kobyliński, doradca podatkowy w KPMG, wyjaśnia, że w przypadku osiągania dochodów jedynie z rumuńskiej umowy o pracę za pracę wykonywaną w Rumunii (brak dochodów podlegających opodatkowaniu PIT w Polsce) nie istnieje konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce.
W Rumunii PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę. Dochody w 2008 roku były opodatkowane według liniowej stawki podatkowej w wysokości 16 proc. - podaje Mateusz Kobyliński.
Wyjaśnia również, że pracodawca potrąca składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które są odliczalne dla celów podatkowych w Rumunii. W roku 2008 suma tych składek (część pracownika) wynosi 17 proc.
W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Rumunii stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG, przypomina, że metoda ta oznacza, że dochody z rumuńskiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie od obliczenia podatku do dochodów opodatkowanych w Polsce.
Z informacji ekspertów KPMG wynika, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2008 roku wynosiły 111,25 zł miesięcznie. Ponadto podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Rumunii dieta wynosi 45 euro).