Druk SD-Z2 wprowadza obowiązujące od dziś zmienione rozporządzenie ministra finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Rozporządzenie to opublikowano w Dzienniku Ustaw nr 77, poz. 457. Zgłoszenie muszą składać w urzędzie skarbowym członkowie najbliższej rodziny, jeśli chcą skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nowy formularz nieco różni się od dotychczasowego. I tak np. w druku SD-Z1 trzeba było podać datę powstania obowiązku podatkowego. W druku SD-Z2 oprócz tego trzeba będzie również wpisać datę nabycia. W nowym formularzu w części przeznaczonej na dane spadkodawcy, darczyńcy itp., nie ma już pozycji - Rodzaj podmiotu.

W formularzu SD-Z1 była pozycja, w której należy wpisać REGON/PESEL. W druku SD-Z2 pozostał tylko PESEL. Przewidziano natomiast odrębną część dotyczącą sposobu przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy. Do końca 2008 roku podatnicy będą mogli korzystać też z druków SD-Z1.