Posłowie rozpoczęli pracę nad projektem zmiany w Ordynacji podatkowej zaproponowanej przez Komisję Przyjazne Państwo. Projekt umożliwia uzyskanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywcy przedsiębiorstwa, które chroni nabywcę przed odpowiedzialnością za długi podatkowe, również przez samego zbywcę (obok aktualnej możliwości uzyskania takiego zaświadczenia przez nabywcę za zgodą zbywcy).

Wyjaśnijmy, że zasadniczo nabywca przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa i składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nabywca nie odpowiada jednak za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306g. Chodzi tu o zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego, wydawane na wniosek nabywcy za zgodą zbywcy. W praktyce w przypadku prowadzenia negocjacji z kilkoma podmiotami, każdy potencjalny nabywca, aby uchronić się od odpowiedzialności za długi, powinien osobno zwrócić się do organu podatkowego o wydanie stosownego zaświadczenia. Proponowana zmiana spowoduje, że ochronę przed długami podatkowymi zapewni nabywcy również zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych uzyskanych przez samego zbywcę na jego własny wniosek.

Nad projektem nowelizacji ustawy będzie pracować Komisja Finansów Publicznych.

Więcej: www.sejm.gov.pl