JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Od 2005 roku podatniczka zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę w spółce komandytowej adwokacko-radcowskiej na stanowisku prawnika. Praca podatniczki jest nadzorowana przez wyznaczone osoby, nie ponosi ona ryzyka gospodarczego z tytułu prac wykonywanych na rzecz klientów kancelarii. W okresie od października 2004 r. do września 2007 r. podatniczka była aplikantem sądowym pozaetatowym (uczęszczała na zajęcia i praktyki na aplikacji, kontynuując równocześnie pracę w kancelarii). We wrześniu 2007 r. zdała egzamin sędziowski. Po zdaniu tego egzaminu podatniczka kontynuowała pracę w kancelarii, pozostając na stanowisku prawnika oraz bez zmiany swoich uprawnień lub zakresu obowiązków. Czy dochody z tytułu świadczenia jako adwokat usług prawnych, uzyskane w ramach wykonywanej działalności gospodarczej na rzecz spółki, w której w latach 2005-2008 podatniczka była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku prawnika (w tym jako aplikant sądowy), mogą być opodatkowane podatkiem liniowym?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach liniowego PIT. W tym przypadku są zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania liniowym PIT, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób liniowy i jest zobowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zatem możliwości wyboru sposobu opodatkowania według liniowej stawki 19-proc. PIT zostali pozbawieni podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik wykonywał bądź wykonuje na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku podatkowym lub roku poprzedzającym rok podatkowy w ramach stosunku pracy.

W omawianym przypadku czynności, które będzie wykonywać podatniczka jako adwokat na rzecz byłego pracodawcy, nie będą odpowiadać czynnościom, które wykonuje ona obecnie w ramach stosunku pracy. W konsekwencji dochody uzyskiwane przez podatniczkę z tytułu świadczenia jako adwokat usług prawnych mogą być opodatkowane 19-proc. podatkiem liniowym.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 maja 2008 r. (nr IPPB1/415-434/08-2/MO).