Obowiązek ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń wynika z konieczności zapewnienia niezakłóconego i bieżącego doręczania pism stronie postępowania. Obowiązek ten dotyczy wyłączenie strony będącej osobą fizyczną, która wyjeżdża za granicę na okres co najmniej dwóch miesięcy.

Faktyczny pobyt

Marlena Kucińska, ekspert podatkowy w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, (zrzeszona w Consortio Lex) wyjaśnia, że obowiązek ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń powstaje, gdy podatnik faktycznie przebywa za granicą co najmniej dwa miesiące.

- Zatem należałoby przyjąć, że chodzi o okres co najmniej dwumiesięcznego nieprzerwanego pobytu za granicą. Oznacza to, iż w przypadku, gdy podatnik planował wyjechać za granicę na miesiąc, ale pobyt się przedłużył co najmniej o kolejny miesiąc, to po upływie dwumiesięcznego okresu przebywania za granicą musi ustanowić pełnomocnika do spraw doręczeń. I analogicznie, gdy podatnik planuje, że wyjedzie za granicę na pół roku, ale wraca po miesiącu do Polski, nie ma wówczas obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń - mówi Marlena Kucińska.

Wioletta Jałocha, prawnik w Kancelarii Prawnej Lakron M. Kargul i Wspólnicy, zwraca uwagę, że obowiązek ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń dotyczy również osób fizycznych mających miejsce zamieszkania za granicą (nierezydentów). Nierezydent będący osobą fizyczną powinien ustanowić w kraju pełnomocnika do spraw doręczeń, jeżeli w stosunku do niego zostało wszczęte postępowanie podatkowe.

Zawiadomić organ podatkowy

Ustanowienie pełnomocnictwa do spraw doręczeń odbywa się na takich samych zasadach jak ustanowienie zwykłego pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym.

- Pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym udziela się na piśmie bądź ustnie do protokołu. Dotyczy to również pełnomocnictwa dla doręczeń - mówi Wioletta Jałocha.

Fakt ustanowienia pełnomocnictwa należy zgłosić organowi podatkowemu właściwemu w sprawie. Nasza rozmówczyni dodaje, że w przypadku zaniedbania obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń pismo uważa się za doręczone w stosunku do strony pod dotychczasowym adresem, a w stosunku do nierezydenta - pod adresem ostatniego czasowego pobytu.

- W takiej sytuacji okoliczność, czy podatnik list odebrał, jest bez znaczenia z prawnego punktu widzenia. W przypadku nieodebrania listu pod wskazanymi adresami przyjmuje się bowiem fikcję doręczenia, dla podatnika biegną więc wszelkie terminy, np. do złożenia odwołania od decyzji - podkreśla Wioletta Jałocha.

Zwraca uwagę, że również strona ustanawiająca kilku pełnomocników, obowiązana jest wyznaczyć jednego z nich jako właściwego do doręczeń.

- W przypadku niewyznaczenia pełnomocnika właściwego do doręczeń organ podatkowy doręcza pismo jednemu z pełnomocników - podsumowuje nasza rozmówczyni.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl