Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w przypadku śmierci podatnika zobowiązanie podatkowe przechodzi na następców prawnych.

Zdaniem Trajana Szuladzińskiego, eksperta podatkowego, osoby będące spadkobiercami zgodnie z ogólnie obowiązującymi regułami mają prawo przyjąć spadek wprost i wtedy odpowiadają w pełnym zakresie, przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza i odpowiadać do wartości spadku lub odrzucić spadek.

- Wybór drugiego lub trzeciego rozwiązania powinni rozważyć spadkobiercy zwłaszcza wtedy, gdy spodziewają się, że długi spadkodawcy, w tym zobowiązania podatkowe, mogą zbliżać się lub nawet przekraczać majątek spadkodawcy. Trzeba pamiętać, że spadkobiercy mają sześć miesięcy na podjęcie stosownej decyzji - radzi Trajan Szuladzińśki.

Jednocześnie dodał, że w zakresie rozliczeń podatkowych istotne jest, że od chwili śmierci ulegają zawieszeniu terminy przedawnienia zobowiązania podatkowego czy nadpłaty podatku. Zawieszenie nie może przekraczać dwóch lat.

- W przypadku rozliczeń związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych organ podatkowy jest zobowiązany do poinformowania spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Obowiązek poinformowania spadkobiercy spoczywa zatem na organie podatkowym, a nie na płatniku - argumentował nasz ekspert.

Według niego, w przypadku gdy spadkodawca poniósł wydatki uprawniające do ulg podatkowych, spadkobierca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o tym fakcie zawiadamia organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków. Po upływie tego terminu organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę. Przepisy przewidują 14-dniowy termin zapłaty ustalonego w decyzji podatku.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl