Każdy, kto nie wie, jak rozliczyć się z urzędem skarbowym, zastosować przepis, skorzystać z ulgi, może wystąpić do ministra finansów o wydanie interpretacji podatkowej. W tym celu trzeba złożyć specjalny wniosek i poczekać trzy miesiące na odpowiedź.
Indywidualna interpretacja podatkowa to przede wszystkim dokument, który pozwala rozwiać wątpliwości co do stosowania prawa podatkowego. Jest ochroną dla podatnika, który ją otrzymał, a także wiąże organy podatkowe.
Interpretacje podatkowe wydaje minister za pośrednictwem czterech izb skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie i Poznaniu.
PRZYKŁAD: BRAK ODPOWIEDZI MINISTRA
Czy o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji podatkowej wnioskujący o nią zostanie poinformowany?
Organ podatkowy zostawi wniosek bez rozpatrzenia, gdy: wniosek nie będzie wyczerpująco opisywał stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) objętego wnioskiem o wydanie interpretacji; wniosek nie będzie zawierał stanowiska wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego); nie zostanie w terminie uiszczona opłata. W przypadku gdy wniosek nie będzie rozpatrzony z powodu braku opłaty, podatnik nie zostanie wezwany do jej uiszczenia.

Jednolite odpowiedzi

Minister finansów dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne).
Odpowiedź na pytanie podatnika powinna być tak sformułowana, aby podatnik uzyskał informację co do trafności swojego stanowiska. Interpretacja ma wyjaśnić, jaki przepis (przepisy) znajdzie zastosowanie w jego indywidualnej sprawie. Organ nie ma obowiązku ustosunkowania się do wszystkich wymienionych we wniosku przepisów. Jego zadaniem jest udzielenie odpowiedzi, która pozwoli podatnikowi na wypełnienie spoczywających na nim obowiązków nałożonych przez prawo podatkowe. Strona nieusatysfakcjonowana treścią otrzymanej interpretacji urzędowej ma możliwość jej zakwestionowania w drodze odpowiedniego środka zaskarżenia (zob. wyrok NSA z 27 lutego 2007 r., sygn. akt I FSK 373/06; niepublikowany).
Co ważne, nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość (zob. wyrok WSA w Warszawie z 21 listopada 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 1737/07; niepublikowany).

Potrzebny wniosek

Aby uzyskać interpretację podatkową, trzeba złożyć specjalny wniosek - ORD-IN, opłacić go oraz poczekać trzy miesiące. Tyle czasu ma minister finansów na udzielenie odpowiedzi podatnikowi. Okres trzymiesięczny liczony jest od momentu złożenia wniosku przez podatnika.
Minister finansów na pisemny wniosek podatnika wydaje w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Ważne jest to, że wniosek o interpretację może dotyczyć zarówno zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych.
PRZYKŁAD: MILCZĄCA INTERPRETACJA PODATKOWA
Czy w przypadku niewydania przez ministra finansów w terminie trzymiesięcznym interpretacji podatkowej, obowiązuje stanowisko podatnika zawarte we wniosku?
Tak. Na wydanie interpretacji podatkowej trzeba poczekać trzy miesiące. Do tego okresu nie wlicza się okresów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Gdy w ustawowym terminie interpretacja nie zostanie wydana, uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Jest to tzw. milcząca interpretacja podatkowa.
Aby wniosek został rozpatrzony, muszą znaleźć się w nim odpowiednie informacje. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie, oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
Warto podkreślić, że wydanie interpretacji nie może nastąpić w wyniku ciągnącego się miesiącami postępowania, nie może też zastępować ewentualnego postępowania podatkowego. Organy podatkowe nie mają także prawa do wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w oderwaniu od przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego (zob. wyrok WSA w Warszawie z 2 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3887/06; niepublikowany).
Złożenie wniosku o interpretację to nie wszystko. Wnioskujący składa oświadczenie również pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych. Nie będzie wydana interpretacja podatkowa w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
I na koniec pozostanie jeszcze jedna formalność. Trzeba wpłacić opłatę. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 75 zł, którą należy wpłacić w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Czasem opłata będzie wyższa. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych opłata jest pobierana od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
PRZYKŁAD: OPŁACENIE WNIOSKU
Czy przewidziano specjalną procedurę na wniesienie opłaty od wniosku za wydanie interpretacji podatkowej?
Nie. Opłata od wniosku o wydanie interpretacji wynosi 75 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Jeżeli w jednym wniosku zawarto kilka stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych), które mają być przedmiotem interpretacji, opłatę należy uiścić za każdy opisany stan faktyczny (zdarzenie przyszłe). Najprostszym sposobem na uiszczenie opłaty jest skorzystanie z konta bankowego właściwego organu. Można również zapłacić w kasie biura, do którego przesłano wniosek. Przed wypełnieniem druku wpłaty warto również zapoznać się ze wzorem wpłaty, który jest dostępny w urzędach skarbowych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty.

Ocena wniosku

Interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska podatnika wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. W przypadku negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.
Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Czym jest ocena prawna? W wyroku z 20 kwietnia 2007 r. (sygn. akt I SA/Gd 196/07; niepublikowany) WSA w Gdańsku wyjaśnił, że przez ocenę prawną stanowiska pytającego (wnoszącego zapytanie) należy rozumieć wskazanie przez organ podatkowy, czy stanowisko pytającego jest prawidłowe, czy też jest nieprawidłowe z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego, znajdujących zastosowanie w indywidualnej sprawie podatnika (płatnika, inkasenta).
Natomiast wyjście organu podatkowego poza zakres wniosku o udzielenie interpretacji sprawia, że interpretacja nie ma w tej części waloru wiążącej interpretacji. (zob. wyrok WSA w Warszawie z 12 marca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3919/06; niepublikowany).
PRZYKŁAD: ODWOŁANIE OD INTERPRETACJI
Czy podatnik, który nie jest zadowolony z interpretacji ministra, może się od niej odwołać?
W takim wypadku wnioskodawca w ciągu 14 dni od dnia doręczenia interpretacji powinien zwrócić się z żądaniem usunięcia naruszenia prawa do organu, który wydał interpretację, czyli do odpowiedniego dyrektora izby skarbowej, który w imieniu ministra udzielił odpowiedzi. Jeżeli organ podtrzyma swoje stanowisko, podatnikowi w ciągu 30 dni przysługuje prawo do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę wnieść należy za pośrednictwem organu, którego działanie (wydanie interpretacji) jest przedmiotem skargi. Organ ma obowiązek w ciągu 30 dni przekazać wraz z aktami sprawy skargę do sądu lub uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.
GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI O INTERPRETACJE PODATKOWE
Interpretacje podatkowe w imieniu ministra finansów wydają czterej dyrektorzy izb skarbowych:
• dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń,
• dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała,
• dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno,
• dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Ważne!
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który nie będzie spełniał wymogów formalnych, np. nie będzie miał opisanego stanu faktycznego lub nie będzie opłacony, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia
Podstawa prawna
• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).