Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej pracuje nad zmianami do standardów dla biegłych rewidentów. Polscy biegli w sprawach nieuregulowanych w krajowych normach, przy ustalaniu szczegółowej metodyki planowania i przeprowadzania badania, a także w razie wątpliwości, mogą kierować się postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF), wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych.

Według prof. Gertrudy Świderskiej, prezesa MAC Auditor, która uczestniczyła w obradach Rady jako obserwator, przy badaniu sprawozdania finansowego po raz pierwszy biegły będzie musiał korzystać z MSRF nr 510 Pierwsze badanie - bilans otwarcia, gdyż polskie normy w sposób bardzo zwięzły określają kwestie dotyczące sytuacji, gdy biegły ma wątpliwości co do danych bilansu otwarcia.

- Jeżeli sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było badane przez biegłego działającego w imieniu innego podmiotu uprawnionego lub nie było badane i występują wątpliwości co do danych tego sprawozdania, to biegły powinien dodatkowo zbadać te pozycje bilansu otwarcia, z którymi wiąże się znaczne ryzyko błędnego ich wykazania - wyjaśnia ekspert.

Wśród zmian do standardu na podkreślenie zasługują załączniki pokazujące przykładowe wzory raportu biegłego ze zmodyfikowaną opinią.

AGNIESZKA POKOJSKA