JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka komandytowa jest beneficjentem usług doradczych świadczonych przez podmiot zagraniczny, którym jest spółka prawa angielskiego z siedzibą w Polsce, wypłaca należności zagranicznemu podmiotowi, który z perspektywy prawa podatkowego zbliżony jest w swej konstrukcji do polskiej spółki osobowej, a na gruncie angielskiego prawa podatkowego nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (transparentny dla celów podatkowych). Czy wypłata należności zagranicznemu podmiotowi transparentnemu pod względem podatku dochodowego może być rozliczana na preferencyjnych warunkach?

ODPOWIEDŹ IZBY

Rozliczenie podatku dochodowego w przypadku spółek osobowych spoczywa na jej udziałowcach, będących podatnikami podatku dochodowego z tytułu uzyskiwanych dochodów w ramach posiadanego udziału w spółce osobowej. Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Oznacza to, że dochody uzyskane z tytułu udziału w spółce osobowej będą opodatkowane odrębnie u każdego udziałowca. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają w Polsce miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy).

Podatek dochodowy od uzyskanych w Polsce przez osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 proc. przychodu.

Płatnicy mogą stosować preferencyjne stawki przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobierać podatku, tylko pod warunkiem posiadania zaświadczenia o siedzibie lub miejscu zamieszkania osoby zagranicznej (certyfikat rezydencji), której te należności są wypłacane. W interesie podatnika jest więc, by dostarczyć wymagany prawem dokument - certyfikat. Pobranie podatku w stawce wynikającej z umowy bądź też odstąpienie od poboru zryczałtowanego podatku możliwe jest bowiem tylko pod warunkiem udokumentowania płatnikowi, dla celów podatkowych, miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika (odbiorcy płatności) uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Za certyfikat rezydencji uznaje się zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku uzyskania dokumentu spełniającego warunki certyfikatu rezydencji, należy uwzględnić umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W przeciwnym razie płatnik jest zobowiązany potrącić od wypłaconych należności zryczałtowany podatek w wysokości 20 proc. przychodów.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 czerwca 2008 r. (nr IPPB1/415-352/08-4/MO).