INTERPRETACJA

Spółka zamierza wnieść aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci oddziału samodzielnie sporządzającego bilans do innej spółki prawa handlowego. W związku z tym ponosi wydatki dotyczące doradztwa prawnego i finansowego, koszty administracyjne oraz koszty obsługi prawnej. Spółka nie wie, czy będzie mogła odliczyć podatek naliczony z tytułu wydatków, jakie poniesie w związku z operacją aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału samodzielnie sporządzającego bilans do innej spółki prawa handlowego. Sprawę tę wyjaśniła Izba Skarbowa w Warszawie.

Sytuacja jest jasna, gdy podatnik w ramach działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług) wykonuje jedynie czynności podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wówczas prawo do odliczenia dotyczy całości podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, gdyż w całości są one wykorzystywane do działalności opodatkowanej. Pewne wątpliwości mogą powstać w przypadku, gdy podatnik VAT dokonuje zarówno czynności opodatkowanych, jak i czynności niepodlegających regulacjom VAT.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, jak też czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

We wskazanym przepisie ustawodawca posługuje się dwoma pojęciami: czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności nierodzących takiego prawa. Nie ulega wątpliwości, że te pierwsze to czynności podlegające opodatkowaniu, a więc rodzące konieczność zapłaty (rozliczenia) podatku należnego. Natomiast co do drugiej grupy czynności uznać należy, że są to te wszystkie czynności, które nie rodzą konieczności zapłaty podatku należnego, zarówno z uwagi na okoliczność, że ustawodawca zwolnił określone czynności z opodatkowania, jak i stwierdził, że pewne czynności nie będą podlegać regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to w realiach rozpatrywanej sprawy, że w związku z wykonaną przez podatnika czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (czynnością niedającą prawa do obniżenia podatku należnego), podatnik nie będzie miał prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego związanego z zakupionymi usługami doradztwa prawnego i finansowego, poniesionych wydatków na koszty administracyjne oraz koszty obsługi prawnej.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 kwietnia 2008 r. (nr 1401/PV-I/4407/14-16/07/AŁ)

5 lat w ciągu tego czasu można odliczyć podatek naliczony składając korektę deklaracji VAT