HUBERT JĄDRZAK

partner PricewaterhouseCoopers

Podmiot, który uzyska status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego, będzie mógł korzystać z pewnych uproszczeń celnych. I tak np. będzie uprawniony do dokonywania scentralizowanej odprawy celnej oraz nie będzie zobowiązany do składania gwarancji celnej. Oprócz tego będzie mógł skorzystać z ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczących bezpieczeństwa i ochrony towarów. Przykładowo jego towarom będzie przypisywane niższe ryzyko celne niż zwykłym importerom, przez co nie będą podlegały każdorazowo kontroli celnej.

Rodzaj certyfikatu będzie określał, czy Upoważniony Podmiot Gospodarczy może korzystać z uproszczeń celnych i/lub ułatwień w zakresie bezpieczeństwa. Rodzaj certyfikatu będzie wiązał się również z koniecznością spełnienia jednych i ewentualnym zwolnieniem z obowiązku spełnienia innych warunków i wymogów. I tak Upoważniony Podmiot Gospodarczy posiadający certyfikat UPG - Uproszczenia Celne będzie mógł uniknąć stosowania tych samych ogólnych środków administracyjnych w każdym państwie członkowskim, mających na celu ocenę spełnienia minimalnych wspólnych kryteriów wymaganych dla uzyskania procedur uproszczonych. Zaletą posiadania ww. statusu UPG będzie to, że w przypadku wystąpienia o (kolejne) uproszczenie celne sprawdzane będą tylko pewne (szczegółowe) kryteria związane z konkretnym uproszczeniem.

Podmiot Gospodarczy posiadający certyfikat UPG - Bezpieczeństwo będzie musiał spełniać szczegółowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa, jak opisano powyżej. Będzie za to mógł się zakwalifikować do wyjątkowego skrócenia terminów składania deklaracji wstępnych (tj. pre-notyfikacji o przybyciu towarów) oraz innych ułatwień w zakresie przepisów celnych zapewniających bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Upoważniony Podmiot Gospodarczy posiadający certyfikat UPG - Bezpieczeństwo i Uproszczenia Celne będzie mógł korzystać ze wszystkich wyżej opisanych ułatwień kontroli celnej w zakresie procedur uproszczonych, bezpieczeństwa i ochrony. Główne korzyści obejmują nie tylko niższą kategorię ryzyka celnego i zwolnienie z każdorazowego badania towarów (uproszczenia celne), ale także uznanie za bezpiecznego partnera dla instytucji rządowych i partnerów handlowych w ramach międzynarodowego łańcucha dostaw.