■  POWRÓT ZNAKÓW SKARBOWYCH. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o opłacie skarbowej. Oznacza to powrót znaczków skarbowych zlikwidowanych z dniem 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z nowelizacją podatnicy będą mogli dokonywać zapłaty opłaty skarbowej przy użyciu znaków do końca 2008 roku. Nowelizacja wprowadza także nowe zwolnienie z opłaty dla czynności, za które została pobrana opłata konsularna. Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Więcej www.prezydent.pl

■  PODATEK AKCYZOWY. Zaczyna obowiązywać rozporządzenie ministra finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów. Zmieniony został m.in. załącznik do rozporządzenia dotyczący maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, magazynowania lub przewozu paliw ciekłych (Dz.U. nr 114, poz. 781).

■  TERMIN ZAPŁATY ZALICZEK. 20 lipca mija termin na wpłacenie zaliczek na podatek dochodowy od: osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych.

Więcej www.mf.gov.pl

■  DECYDUJE EWIDENCJA. Zakwalifikowanie terenu musi wynikać z planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów i budynków. Jeśli więc z ewidencji wynika, że teren jest gruntem ornym, to sprzedaż tego gruntu przez podatnika podatku od towarów i usług jest opodatkowana stawką 7 proc. - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sygn. akt 899/0

■  REWIZJA FINANSOWA. W Warszawie odbyło się setne posiedzenie Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) - IAASB. Omówiono m.in. zagadnienia dotyczące rewizji finansowej, w tym badanie grup kapitałowych (MSRF 600), sprawozdanie biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego (MSRF 700), sprawozdanie biegłego rewidenta z badań specjalnego przeznaczenia (MSRF 800), korzystanie z usług rzeczoznawcy (MSRF 620).

Więcej www.skwp.pl

■  NOWI DYREKTORZY. PricewaterhouseCoopers poinformował o dołączeniu do polskiego działu podatkowego trzech nowych dyrektorów - Magdaleny Zasiewskiej, Jacka Bajsona i Keitha Sinclaira. Magdalena Zasiewska została dyrektorem odpowiedzialnym za rozwój usług doradczych skierowanych do firm z kapitałem francuskim. Jacek Bajson został powołany na stanowisko dyrektora w zespole ds. podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych. Keith Sinclair objął funkcję dyrektora odpowiedzialnego za dział Global Compliance.