Marlena Kucińska

prawnik w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy (zrzeszonej w Consortio Lex)

Tak

Podatnik wykazuje kwotę podatku należnego od towarów i usług (w tym i od środków trwałych) objętych spisem z natury w poz. 38 deklaracji VAT-7.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku zaprzestania wykonywania przez podatnika (jako osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) czynności podlegających opodatkowaniu, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu przez podatnika nie były przedmiotem dostawy towarów.

Obowiązek powyższy ciąży na podatniku obowiązanym do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgodnie jednak z art. 14 ust. 4 ustawy przepis ust. 1, o którym mowa wcześniej, stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W art. 14 ust. 1 ustawodawca wyróżnia wśród towarów dwie kategorie: towary własnej produkcji (wytworzone przez podatnika) oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy (nabyte przez podatnika). W obydwu tych grupach mogą mieścić się zarówno towary, które stanowią środki obrotowe, jak i towary, które zostały zaliczone przez podatnika do jego środków trwałych czy też wyposażenia.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy w przypadku określonym w art. 14 ust. 1 podatnik jest zobowiązany sporządzić spis z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Uściślając, podatnik jest zobowiązany do:

  •  sporządzenia spisu z natury w terminie 14 dni, licząc od dnia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, oraz
  •  zawiadomienia o dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartości i kwocie podatku należnego naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni, licząc od dnia zakończenia tego spisu.

Na podstawie brzmienia ust. 6 w art. 14 ustawy obowiązek podatkowy w przypadku określonym w ust. 1 powstaje w dniu, w którym powinien być sporządzony spis z natury, nie później jednak niż 14 dnia, licząc od dnia zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

W związku ze sporządzeniem spisu z natury podatnik będzie miał obowiązek wykazania kwoty podatku należnego od towarów i usług (w tym i od środków trwałych) objętych spisem z natury (o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy) w deklaracji VAT-7 w poz. 38 tej deklaracji.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 14 ust. 1, ust. 4 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).