Nie

Rolnik ryczałtowy to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku, z wyjątkiem rolnika obowiązanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rolnik ryczałtowy dostarczając produkty rolne jest zwolniony z obowiązku: wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do celów VAT. Jedynie w przypadku nabycia towarów dla prowadzonej działalność rolniczej z innych państw Unii obowiązany jest prowadzić ewidencję, na podstawie której można określić wartość nabywanych towarów. Prowadzenie ewidencji powinno zapewnić wskazanie dnia, w którym wartość nabywanych przez rolnika towarów przekroczy kwotę wyrażoną w złotych odpowiadającą równowartości 10 tys. euro.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 2 pkt 19, art. 109 ust. 11 oraz art. 117 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).