Wejście w życie rozporządzenia umożliwi udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących regionalną pomoc publiczną. Pomoc będzie udzielana na nowe inwestycje oraz dla nowo powstałych małych przedsiębiorstw. Pomoc na nowe inwestycje może być przyznana w odniesieniu do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także w odniesieniu do kosztów wynagrodzenia dla miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w wyniku realizacji inwestycji. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Pomiotami udzielającymi pomocy są wszystkie podmioty uprawnione do udzielania ulg w spłacie podatków, a zatem przede wszystkim naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt czy burmistrz (prezydent miasta).

Zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, stanowiących pomoc regionalną, dotychczas regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z 31 maja 2006 r. Na podstawie tych przepisów pomoc mogła być udzielana do końca 2006 roku. W związku z tym, że Komisja Europejska zatwierdziła zgłoszoną przez Polskę Mapę pomocy regionalnej na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r., powstała konieczność wydania nowych przepisów. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.