RAPORT

Polak pracujący w 2008 roku na Malcie oraz w Polsce i będący rezydentem polskim powinien do 30 kwietnia 2009 r. złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG. Złożenie zeznania po tym terminie naraża podatnika na zapłatę grzywny na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Arkadiusz Gliniecki, doradca podatkowy w KPMG, wyjaśnia, że w przypadku osiągania dochodów jedynie z maltańskiej umowy o pracę za pracę wykonywaną na Malcie nie istnieje konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce.

Podatek na Malcie

Na Malcie PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę. Pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które są odliczalne dla celów podatkowych na Malcie.

- Dochody nierezydentów w 2008 roku były opodatkowane stawkami: 0 proc. do 300 LTM (lir maltańskich), 20 proc. do 1300 LM, 30 proc. do 3300 LTM, 35 proc. ponad 3300 LTM - podkreśla Arkadiusz Gliniecki.

W roku 2008 suma tych składek (część pracownika) wynosi 10 proc. Limit tygodniowy wynosi 12,98 LTM.

Podwójne opodatkowanie

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Malty stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG, przypomina, że metoda ta oznacza, że dochody z maltańskiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie do obliczenia podatku od dochodów opodatkowanych w Polsce.

Odliczenia i ulgi

Z informacji ekspertów KPMG wynika, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2008 roku wynoszą 111,25 zł miesięczne. Ponadto podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Malty dieta wynosi 42 euro).

Przeliczanie zarobków

Kwoty wynagrodzeń należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia.

- Polskie przepisy nie normują, jakie dokumenty są wymagane w celu udowodnienia osiągnięcia dochodu ze stosunku pracy z maltańskim pracodawcą. Może to być kopia maltańskiego zeznania podatkowego, zestawienie o dochodach oraz zapłaconych podatkach lub też ostatecznie tzw. paski płacowe - podsumowują eksperci KPMG.