Trybunał Konstytucyjny w wyroku (sygn. akt K 50/05) dotyczącym opodatkowania VAT biegłych sądowych zasygnalizował Sejmowi i ministrom finansów oraz sprawiedliwości potrzebę wprowadzenia regulacji, na mocy których sąd przyznawałby biegłym wynagrodzenie wraz z VAT. Takie rozwiązanie, jeśli zostałoby wprowadzone, byłoby korzystne dla biegłych. Zgłaszane są jednak pewne zastrzeżenia.

Jerzy Bielawny, doradca podatkowy z Instytutu Studiów Podatkowych, mówi, że problem opodatkowania biegłych sądowych nie ogranicza się jedynie do VAT. Dotyczy on także podatku dochodowego. Ekspert zwraca uwagę, że niedawno NSA uznał, że biegły sądowy nie może wykonywać czynności w ramach działalności gospodarczej. Z wyroku TK z kolei wynika, że czynności biegłego sądowego wykonywane na zlecenie sądu mogą stanowić działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Zdaniem Jerzego Bielawnego, przy okazji zmian w ustawie o VAT powinien zostać rozwiązany problem opodatkowania biegłych sądowych.

Sędzia Tomasz Jaskłowski z Ministerstwa Sprawiedliwości zwraca z kolei uwagę, że resort stał dotychczas na stanowisku, że biegli sądowi w ogóle nie powinni podlegać VAT, ponieważ biegli wykonujący czynności na zlecenie sądu nie wykonują ich na podstawie umowy cywilnoprawnej.

- Biegły nie ma bowiem możliwości odmówienia sądowi wykonania czynności - mówi sędzia. Z wyroku TK wynika natomiast, że biegli mają płacić VAT. Jak informuje Tomasz Jaskłowski, resort już wcześniej miał przygotowane projekty rozporządzeń w sprawie biegłych, ale prace nad nimi zostały wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez TK.

Sędzia Jaskłowski zastrzega jednak, że oficjalnie resort ustosunkuje się do wyroku oraz wskazań w nim zawartych po zapoznaniu się z uzasadnieniem.