ŁUKASZ PUPEK

konsultant w Dziale Doradztwa Europejskiego Accreo Taxand

- Dynamicznie rozwijająca się Słowenia z PKB na osobę najwyższym spośród dziesięciu krajów, które wstąpiły do Unii Europejskiej w maju 2004 r., ma do rozdysponowania w latach 2007-2013 ponad 4,1 mld euro. Budżet ten został podzielony pomiędzy trzy programy operacyjne. Wysokość pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorców jest niezależna od lokalizacji inwestycji i dla całego kraju wynosi 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (może zostać zwiększona o 10 proc. dla średnich i o 20 proc. dla małych przedsiębiorstw). Środki z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia mające na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez wzrost gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy, wzmocnienie zasobów ludzkich oraz zapewnienie harmonijnego rozwoju kraju.

Najważniejszym źródłem wsparcia dla przedsiębiorców, głównie małych i średnich, jest Program Operacyjny Wzmocnienie Potencjału Rozwojowego Regionów z budżetem w wysokości ponad 2 mld euro (w tym 1,7 mld euro ze środków unijnych). Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w ramach tego programu zostanie rozdysponowane w zakresie trzech osi priorytetowych: Konkurencyjność i Rozwój Badań, Rozwój Infrastruktury Ekonomicznej oraz Integracja Potencjału Kulturowego i Naturalnego. Priorytetowe typy projektów związane są z promowaniem wspólnej aktywności przedsiębiorstw oraz wspólnej aktywności przedsiębiorstw i podmiotów naukowych. Ponadto wsparcie będzie dostępne dla dynamicznie rozwijających się innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP poprzez fundusze venture capital, bezpośrednio zaś na rozpoczęcie działalności dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz na inwestycje w technologie dla MSP. Drugim ważnym źródłem pomocy dla przedsiębiorców będzie Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, którego budżet wynosi prawie 900 mln euro. Kluczowa dla sektora prywatnego jest oś priorytetowa Promocja Przedsiębiorczości i Elastyczności Pracowników, w ramach której przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na szkolenia pracowników oraz transfer wiedzy pomiędzy podmiotami sektora B+R oraz sektorem prywatnym. Trzeci program operacyjny Rozwój Infrastruktury Transportowej i Środowiskowej nie oferuje wsparcia dla przedsiębiorstw, a jedynie dla sektora publicznego.

Pierwsze konkursy, w których przedsiębiorcy mogli składać wnioski o dofinansowanie, odbyły się już w 2007 roku oraz na początku 2008 roku. Nowe nabory wniosków będą miały prawdopodobnie miejsce jeszcze w tym roku. Szczegółowe informacje na temat dostępności funduszy strukturalnych dla przedsiębiorców planujących inwestycje na Słowenii można znaleźć na stronie internetowej Rządowego Biura Samorządu Lokalnego i Polityki Regionalnej www.svlr.gov.si/.