Rada gminy będzie udzielała pomocy publicznej w ramach tzw. pomocy de minimis.
W sobotę 14 czerwca wchodzą w życie zmiany w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 93, poz. 585).
Zmienią się niektóre przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa ta m.in. stanowi, że rada gminy może różnicować wysokość stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz określonych opłat. W takich przypadkach, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, to - zgodnie ze znowelizowanymi przepisami - pomoc ta będzie udzielana jako pomoc de minimis.
Nowelizacja przewiduje ponadto, że Rada Ministrów określi w rozporządzeniu warunki udzielania zwolnień stanowiących pomoc publiczną, o których mowa w określonych przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, mając na uwadze zapewnienie zgodności udzielania pomocy z warunkami dopuszczalności tej pomocy określonymi w przepisach Unii Europejskiej.