Podatek dochodowy od osób fizycznych (Einkommensteuer) w Niemczech oblicza się, odejmując od łącznej kwoty wszystkich dochodów kwoty wolne od podatku (Freibeträge) oraz zwolnienia i ulgi podatkowe. Podatkowi temu podlegają dochody ze źródeł przychodów, którymi są:

• dochody z gospodarki leśnej i rolnej,

• dochody z prowadzenia działalności przemysłowej,

• dochody z pracy samodzielnej (lekarze, adwokaci),

• dochody z pracy niesamodzielnej (pracownicy najemni),

• dochody z dzierżawy i najmu,

• zyski kapitałowe udziałowców spółek cywilnych, komandytowych i handlowych.

Ważne!

2008 rok jest ostatnim rokiem przed wprowadzeniem podatku od dochodów kapitałowych (Abgeltungssteuer), czyli odpowiednika polskiego podatku Belki

Podatek od wynagrodzeń

W Niemczech pracownicy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń, czyli tzw. Lohnsteuer. Oprócz podatku dochodowego od dochodów osobistych (Lohnsteuer) pracownicy są też zobowiązani płacić podatek na kościół (Kirchensteuer), gdy zadeklarują przynależność do jakiejkolwiek religii. Podatek ten wynosi 8-9 proc. dochodów opodatkowanych w zależności od przepisów obowiązujących w danym landzie. Obowiązuje też podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag) w wysokości 5,5 proc.

Podatek od wynagrodzeń jest potrącany przez pracodawcę, który zatrudniając pracowników, wykonuje obowiązki płatnika. Jest więc zobowiązany potrącić i odprowadzić do urzędu zaliczkę na podatek od wynagrodzeń przy każdej wypłacie.

Wysokość comiesięcznej zaliczki od płac jest uzależniona od klasy podatkowej, do jakiej należy pracownik.

Do klasy I należą osoby stanu wolnego, osoby rozwiedzione i owdowiałe, jeżeli nie klasyfikują się do klasy II i III. Do klasy II należą osoby stanu wolnego w gospodarstwie, w którym zameldowane jest co najmniej jedno dziecko, za które otrzymuje się kwotę pomniejszającą podatek na dziecko lub zasiłek rodzinny (Kindergeld). Klasa III obejmuje pracowników zamężnych i żonatych oraz osoby owdowiałe w trakcie roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon małżonka.

Klasę IV mogą wybrać małżonkowie, jeżeli oboje uzyskują dochody z pracy. W klasie V znajduje się jeden z małżonków zamiast klasy IV, jeżeli drugi wybrał klasę III. Do klasy VI należą pracownicy, którzy pobierają wynagrodzenie jednocześnie z kilku źródeł.

Stawki procentowe

W Niemczech obowiązują stawki procentowe, które służą do wyliczenia podatku. W 2008 roku stawka procentowa waha się od 15 do 42 proc., a właściwie od 15,82 do 44,31 proc., ponieważ płacony jest też od dochodu podatek solidarnościowy. Stawka rośnie progresywnie wraz z dochodem. Powyżej 250 tys. euro stawka wzrasta do 45 proc. Kwota wolna od opodatkowania wynosi w 2008 roku 7664 euro, podobnie jak w roku 2007.

Oznacza to, że od pierwszych 7664 euro, które pracownik zarobi w roku, nie zapłaci podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym.

Rozliczenie podatku

Osoby uzyskujące dochody mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego (Lohnsteuerjahresausgleich). Wraz z zeznaniem podatkowym trzeba przedstawić w urzędzie podatkowym kartę podatkową za poprzedni rok.

Zeznanie podatkowe powinno być przekazane do urzędu najpóźniej do 31 maja roku następującego po roku rozliczenia podatku. Jeżeli korzysta się z pomocy doradcy podatkowego (Steuerberater), termin ten ulega przedłużeniu.

Dla podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (np. Polaków) właściwy jest urząd podatkowy, w którego okręgu została wykonana lub opłacona działalność.n

Ważne! Od 2008 roku osoby zatrudnione, nieosiągające dodatkowych dochodów i zwolnione przez to z obowiązku rozliczenia podatkowego, mają więcej czasu na odzyskanie nadpłaconego podatku (zamiast dwóch lat - cztery lata)

Ważne! Podstawą do rozliczania się z niemieckim fiskusem jest posiadanie karty podatków dochodowych (Lohnsteuerkarte), którą można odebrać w lokalnym biurze meldunkowym (Einwohnermeldeamt)

Ważne! 2008 rok jest ostatnim rokiem przed wprowadzeniem podatku od dochodów kapitałowych (Abgeltungssteuer), czyli odpowiednika polskiego podatku Belki.

8-9proc. wynosi wysokość podatku od dochodów dla osoby, która zdeklarowała przynależność do kościoła

Ważne!

Od 2008 roku osoby zatrudnione, nieosiągające dodatkowych dochodów i zwolnione przez to z obowiązku rozliczenia podatkowego, mają więcej czasu na odzyskanie nadpłaconego podatku (zamiast dwóch lat - cztery lata)

Ważne!

Podstawą do rozliczania się z niemieckim fiskusem jest posiadanie karty podatków dochodowych (Lohnsteuerkarte), którą można odebrać w lokalnym biurze meldunkowym (Einwohnermeldeamt)