TOMASZ MICHALIK

doradca podatkowy, partner MDDP

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 13 maja 2008 r. niezmiernie ważny wyrok dotyczący tej właśnie kwestii (sygn. akt I FSK 600/07). Należy mieć nadzieję, że ten wyrok NSA zmieni obecną, błędną praktykę organów podatkowych dotyczącą opodatkowania VAT przekazania towarów w przypadku, gdy przekazanie to związane jest z działalnością podatnika.

Przedmiotem orzekania był stan prawny obowiązujący od 1 czerwca 2005 r. W tym dniu weszła w życie nowelizacja przepisu art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, która stworzyła konieczność nowego spojrzenia na kwestię opodatkowania przekazywanych towarów. Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednocześnie, że pełną aktualność zachowuje uchwała NSA z 28 maja 2007 r. (sygn. akt I FPS 5/06), która dotyczyła stanu prawnego sprzed 1 czerwca 2005 r.

W opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonej w omawianym wyroku, dokonane po 1 czerwca 2005 r. nieodpłatne przekazanie towarów, jeżeli jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa podatnika, nie podlega opodatkowaniu. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że nowelizacja doprowadziła do tego, że przepisy polskiej ustawy o podatku od towarów i usług są niezgodne z Dyrektywą 2006/112 - przy czym są one korzystniejsze dla podatnika. Otóż z przepisów Dyrektywy - i wydanego na ich podstawie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-48/97; Kuwait Petroleum - wynika, że nie podlega opodatkowaniu jedynie nieodpłatne przekazanie prezentów o małej wartości i próbek. Natomiast literalna wykładnia przepisów art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obecnie obowiązującym prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu nie podlega żadne nieodpłatne przekazanie towarów, które związane jest z prowadzeniem przedsiębiorstwa podatnika.

Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził sformułowaną w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasadę, że w przypadku gdy implementacja przepisów Dyrektywy nie została dokonana lub została dokonana błędnie, to konsekwencje tego nie mogą żadną miarą obciążać podatnika.