Ministerstwo Finansów opublikowało dziś projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. To już ostatni moment na publikację tego aktu, bo obecne rozporządzenie w tym zakresie obowiązuje tylko do końca czerwca. Jeśli nowe rozporządzenie nie zostałoby wydane, od 1 lipca wszyscy przedsiębiorcy musieliby stosować kasy fiskalne.

Na szczęście dla przedsiębiorców od 1 lipca rewolucyjnych zmian przy stosowaniu kas fiskalnych nie będzie. Przedłużone będą wszystkie zwolnienia dla stosowania tych urządzeń do ewidencji obrotów. Zachowane zostają zarówno limity obrotów, po przekroczeniu których kupno instalacja kasy jest obowiązkowa, a także zwolnienia podmiotowe.

Rewolucja, szykuje się natomiast od 1 listopada. Od tego dnia kasy fiskalne będą musieli zainstalować przedsiębiorcy handlujący papierosami i alkoholem. Co więcej, kasy będą oni musieli posiadać bez względu na wielkość osiąganych obrotów. Co ciekawe, to duże firmy tytoniowe wnioskowały o wprowadzenie takiego obowiązku, przy okazji konsultowania nowych stawek akcyzy na wyroby tytoniowe, które przewiduje nowa ustawa o podatku akcyzowym.

Od 1 października część podatników będzie miała prosty wybór

Pewne zmiany zajdą także od 1 października. Od tego dnia część podatników będzie miała prosty wybór. Albo w przypadku każdej sprzedaży wystawi imienną fakturę VAT, albo też będzie musiała zainstalować kasę rejestrującą. Przed takim wyborem resort finansów stawia podatników zajmujących się usługami: krótkotrwałego zakwaterowania pozostałymi, gdzie indziej niesklasyfikowanymi, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych; magazynowania i przechowywania towarów pozostałymi wyłącznie przechowywania i dozoru mienia; w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek; obsługi nieruchomości świadczonych na zlecenie; architektonicznymi i inżynierskimi - wyłącznie usługami rzeczoznawstwa; rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu; detektywistycznymi i ochroniarskimi; komercyjnymi pozostałymi, gdzie indziej niesklasyfikowanymi, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów.

Projekt rozporządzenia zakłada utrzymanie limitów obrotów, po przekroczeniu których konieczna jest instalacja kasy (nie dotyczy to wspomnianych wcześniej podatników zobowiązanych do instalacji kas od 1 listopada). Zachowane zostanie dotychczasowe kryterium związane z wielkością obrotu wyznaczające zakres zwolnień podmiotowych od ewidencjonowania. Ze zwolnień nie będą mogli korzystać podatnicy, u których wielkość obrotów z tytułu działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczy kwotę 40 tys. zł.

Utrzymane będzie zwolnienie podmiotowe dla podatników, u których udział wartości sprzedaży towarów i świadczonych usług wymienionych w załączniku projektu rozporządzenia, objętych omawianym zwolnieniem, w ogólnych obrotach podatnika z tytułu działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był większy niż 70 proc.

Projekt rozporządzenia utrzymuje zasady i wielkość kwot odliczeń wydatkowanych z tytułu nabycia kas

Nadal obowiązywać będzie dotychczasowe kryterium stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynających działalność. Podatnicy ci po przekroczeniu obrotu w wysokości 20 tys. zł z działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych tracą prawo do korzystania ze zwolnienia.

Projekt rozporządzenia utrzymuje także zasady i wielkość kwot odliczeń wydatkowanych z tytułu nabycia kas. Utrzymano również regulację, że brak zgłoszenia kasy do przeglądu w wymaganym terminie lub zaprzestanie działalności skutkuje koniecznością dokonania zwrotu odliczonych lub wypłaconych kwot części wydatków poniesionych na ich zakup.